County of Marin Health and Human Services

Notice of Nondiscrimination and Accessibility Rights

Marin County Health and Human Services (HHS) complies with applicable State and Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. HHS does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Marin County Health and Human Services:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as: (a) Qualified sign language interpreters; and (b) Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people who have a primary language other than English, such as: (a) Qualified interpreters; and (b) Information written in other languages.

If you require any of the above services, please contact the front desk of the program in which you wish to receive services. If you need Telecommunications Relay Services, please call 415-473-3344.

If you believe that Marin County Health and Human Services has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you may file a grievance by contacting the Civil Rights Coordinator for your Program listed below:

Social Services
Civil Rights Coordinator
20 N. San Pedro Rd., Suite 2024, San Rafael, CA 94903
415-473-6015

Behavioral Health and Recovery Services
Quality Management
20 N. San Pedro Rd., Suite 2022, San Rafael, CA 94903
1-888-818-1115

HHS Public Health Clinics
Deputy Public Health Officer
3240 Kerner Blvd., San Rafael, CA 94901
415-473-6265

Spanish (Español)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (TTY: 415-473-3344).

Chinese (繁體中文)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (TTY: 415-473-3344)

Vietnamese (Tiếng Việt )
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (TTY: 415-473-3344).

Filipino (Tagalog)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (TTY: 415-473-3344).

Korean (한국어)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (TTY: 415-473-3344) 번으로 전화해 주십시오.

Armenian (Հայերեն)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (TTY (415-473-3344)՝

Farsi (فارسی)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با (TTY: 1-415-473-3344) تماس بگیرید.

Russian (Русский)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (телетайп: 415-473-3344).

Japanese (日本語)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます.(TTY: 415-473-3344)まで、お電話にてご連絡ください.

Arabic (العربية)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (رقم هاتف الصم 415-473-3344 :والبكم

Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। (TTY: 415-473-3344) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian (ខ្មែរ)
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (TTY: 415-473-3344)។

Hmong (Hmoob)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (TTY: 415-473-3344).

Hindi (हिंदी)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (TTY: 415-473-3344) पर कॉल करें।

Thai (ภาษาไทย )
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (TTY: 415-473-3344)